Algemene voorwaarden

Art. 1 

Voorwerp van deze Licentieovereenkomst KTS software

1.1. Leverancier draagt bij aanvang van de eerste overeenkomst zorg voor de inrichting en implementatie van de programmatuur op het systeem van Licentienemer. Tevens zal Leverancier zorgdragen voor een deugdelijke instructie omtrent het inrichten van de programmatuur bij toekomstige wijzigingen. 

1.2. Licentienemer richt de programmatuur in aan de hand van door Licentienemer aan te voeren informatie. Eventuele aanvullende ondersteuning van Leverancier daarbij wordt op basis van de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst verstrekt. Leverancier is gerechtigd zijn desbetreffende inspanningen bij Licentienemer in rekening te brengen, hetgeen geschiedt op basis van het geldende uurtarief. 

1.3. Nadat de installatie is voltooid voert Licentienemer binnen 7 dagen een acceptatietest uit. Indien Licentienemer vaststelt dat de programmatuur overeenkomstig de verwachtingen functioneert, bericht Licentienemer de Leverancier schriftelijk binnen 7 dagen na installatie dat de programmatuur is geaccepteerd. Indien Licentienemer binnen 7 dagen nadat de installatie is voltooid Leverancier niet heeft geïnformeerd, geldt dat de programmatuur door Licentienemer is geaccepteerd. 

1.4. Bij deze Licentieovereenkomst behoren de navolgende punten.

1.5. Indien Leverancier een Nieuwe Versie uitbrengt zal hij deze ook aan Licentienemer aanbieden. Indien Licentienemer dit aanbod accepteert zijn de bepalingen van deze Licentieovereenkomst ook op die nieuwe Versie van toepassing. 

Art. 2 Duur en beëindiging Licentieovereenkomst 

2.1. De Licentieovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening, behoudens andersluidende afspraken, en wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. 

2.2. De Licentieovereenkomst eindigt uitsluitend indien en voor zover beëindiging geschiedt conform het bepaalde in dit artikel 2. Onverminderd de gronden en wijze van beëindiging in artikel 

2.3 en artikel 2.4, is een partij gerechtigd de Licentieovereenkomst te beëindigen door ontbinding indien en voor zover hij hiertoe gerechtigd is op grond van de wet. Ontbinding leidt tot de gevolgen die de wet daaraan verbindt, behoudens de beperkingen bij deze overeenkomst gesteld. 

2.3. Een partij is voorts gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van die partij ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet: de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard of aan de andere partij wordt surseance van betaling verleend.  

Licentienemer niet toegestaan, voor zover dat mogelijk zou zijn, de broncode van de programmatuur (door middel van bijvoorbeeld reverse engineering) te reconstrueren. 

4.2. Leverancier is gerechtigd te onderzoeken of Licentienemer de programmatuur gebruikt op een wijze die overeenstemt met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Licentienemer verplicht zich aan een dergelijk onderzoek alle verzochte medewerking te verlenen. 

Art. 5 Onderhoud, herstel, Helpdesk 

5.1. Leverancier stelt alles in het werk om de programmatuur gedurende de duur van de overeenkomst naar behoren te laten functioneren. Leverancier draagt zorg voor een Helpdesk, waarvan de beschikbaarheid en bereikbaarheid is geregeld in het Onderhoudsreglement, die fungeert als integraal aanspreekpunt voor alle incidenten met betrekking tot de programmatuur. Incidenten worden louter via deze Helpdesk in behandeling genomen. Een melding wordt zo spoedig als mogelijk in behandeling genomen, met inachtneming van de genoemde termijn(en) in het Onderhoudsreglement. 

5.2. Licentienemer heeft recht op kosteloos support/herstel zoals vastgelegd in het onderhoudsreglement. Herstel kan ook plaatsvinden door middel van een probleem vermijdende restrictie of door het verstrekken van een update. 

5.3. Leverancier heeft tot betrekking van onderhoud en storing de volgende afspraak met Licentiehouder. Voor acute storingen is het storingsnummer 24 uur per dag beschikbaar. Voor andere vragen of opmerkingen is Rebiticks op maandag t/m vrijdag dagelijks van 08:00 uur t/m 16:00 uur bereikbaar via de storing ’s telefoon nr. 0521-235171, of via de mail op info@rebiticks.nl

In het weekend alleen bellen voor acute storingen.

Art. 6 Back-up en dataherstel 

6.1. Leverancier zal zorgdragen voor periodieke back-ups van de met de programmatuur verwerkte gegevens.

 6.2. Leverancier zal zorgdragen voor periodieke back-ups van de met de programmatuur verwerkte gegevens. 

6.3. Leverancier zal de back-ups in ieder geval 6 dagen bewaren. 

Art. 7 Intellectuele eigendomsrechten 

7.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de programmatuur berusten bij Leverancier. 

7.2. Licentienemer verklaart dat indien een derde een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt in verband met een vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, dan gaat Licentienemer ermee akkoord gaat dat Leverancier naar eigen keuze: - de programmatuur zodanig zal (laten) wijzigen dat deze niet langer inbreuk maken; - de programmatuur zal vervangen door een functioneel gelijkwaardig product; - de Licentieovereenkomst opzegt en een vergoeding betaalt aan Licentienemer ter grootte van de volledige Licentievergoeding met betrekking de resterende termijn. 

Art. 8 Aansprakelijkheid 8.1. Voor zover Leverancier toerekenbaar tekortschiet jegens Licentienemer en/of een onrechtmatige daad jegens Licentienemer begaat, is Leverancier nimmer aansprakelijk c.q. vrijwaart Licentienemer Leverancier voor de schade die daaruit voortvloeit. 

8.2. Ingeval en voor zover op artikel 8.1 op enig moment geen beroep zou kunnen worden gedaan, kan Licentienemer alleen aanspraak maken op vergoeding van de schade indien hij Leverancier door middel van een schriftelijke kennisgeving in gebreke stelt en nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft. De verplichting tot schriftelijke ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel reeds blijvend onmogelijk is. 

8.3. Rebiticks kan in geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gesteld worden voor storingen die door derden worden veroorzaakt. Zoals vestigingen die gebruik maken van de pinautomaat van Payplaza, of de hardware leverancier die een servicecontract zijn aangegaan met Akam.

Art. 9 Overige bepalingen 

9.1. De algemene voorwaarden van Leverancier zijn altijd van toepassing. Eventuele algemene voorwaarden van andere partijen zijn expliciet niet van toepassing. 

9.2. Indien één of meer van deze bepalingen in deze Licentieovereenkomst ongeldig, in strijd met de wet of niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zo veel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt. 

9.3. Het door een partij niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt nimmer een afstand van dat recht of rechtsmiddel in. 

9.4. De verplichtingen van Leverancier op grond van deze Overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van de Dienstverlening, laten onverlet de verplichting van Opdrachtgever tot het instellen, in stand houden en uitvoeren van adequate procedures en controlemechanismen, rekening houdend met de aard en omvang van de belangen van het gebruik, om schade als gevolg van eventuele onregelmatigheden in de Dienstverlening, te voorkomen of te beperken. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat zijn personeel op adequate wijze zal zijn opgeleid en geïnformeerd over de werking van de Dienstverlening. 

Neem contact op